Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, dba o zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron transakcji, udziela niezbędnych informacji.

Notariusz w Polsce jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. W ramach swojej działalności, przygotowuje m.in.: umowy dotyczące obrotu nieruchomościami, czynności w zakresie działalności spółek, sprawy związane z dziedziczeniem.

Wśród najczęściej spotykanych czynności wymienić można:

  • umowy sprzedaży i darowizn nieruchomości,
  • umowy spółek i protokoły z ich zgromadzeń,
  • umowy między małżonkami, w tym umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy),
  • dokumenty związane ze sprawami spadkowymi, w tym poświadczenie dziedziczenia (odpowiednik sądowego stwierdzenia nabycia spadku), bądź składnie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
  • poświadczenia własnoręczności podpisów lub kopii okazanych dokumentów.

Szczegółowy zakres czynności, którymi zajmuje się notariusz w Polsce, regulują stosowne przepisy, w tym ustawa Prawo o notariacie oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Art. 79 Ustawy Prawo o Notariacie

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1) sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
1b) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
2) sporządza poświadczenia;
3) doręcza oświadczenia;
4) spisuje protokoły;
5) sporządza protesty weksli i czeków;
6) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
8a) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Jednocześnie Notariusz Agnieszka Białaszewska w swojej pracy korzysta z umiejętności zdobytych w ramach studiów i szkoleń mediacyjnych, będąc wpisaną jako mediator przy Ośrodku Mediacyjnym Izby Notarialnej w Gdańsku.